Polityka prywatności

Polityka Prywatności

1. Postanowienia ogólne:

1.1. Strona www.morawskipiotr.pl jest prowadzona przez Piotra Morawskiego, NIP: 867-182-15-50 (Administrator), który jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również RODO). W celu kontaktu z administratorem wyślij maila na adres piotr_morawski(małpa)op.pl

1.2. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy Strony www.morawskipiotr.pl i odnosi się do każdego użytkownika (?Użytkownik?), który korzysta ze Strony, w tym do osób odwiedzających Stronę, osób zostawiających komentarze, korzystających z formularza kontaktowego, korzystających z podanego adresu e-mail, wizerunku osób przedstawianych na zdjęciach, podmiotów współpracujących.

1.3. Administrator informuje, że wszelkie treści znajdujące się na stronie chronione są prawem, prawami autorskimi i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody uprawnionego, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

1.4. Jakiekolwiek działania wykraczające poza w/w dozwolony użytek są niedozwolone i mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

1.5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników. Administrator stosuje wszelkie wymagane przez prawo środki ostrożności, aby wszelkie dane, w tym dane osobowe przekazywane przez Użytkowników były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych, niewłaściwym ich wykorzystaniem. Dodatkowo każdy Użytkownik samodzielnie decyduje czy skorzystać z przysługujących mu praw (patrz pkt 3.) związanych z kontrolą nad przetwarzaniem swoich danych. Skorzystanie z praw, które prowadzą do uniemożliwienia przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w zakresie w którym są one niezbędne do świadczenia usługi przez Administratora, jest równoznaczne z rezygnacją z danej usługi.

1.6. Administrator nie odpowiada za zasady prywatności stron www, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone na Stronie.

1.7. Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, prosimy o niekorzystanie z usług Strony.

2. Przetwarzanie danych osobowych:

2.1. Dane osobowe użytkowników korzystających z formularza kontaktowego w zakładce ?kontakt? lub z adresu e-mail przetwarzane są wyłącznie w celu przesyłania na wyraźne życzenie Użytkowników informacji handlowych związanych z ofertą, dostępnością terminów oraz w zakresie wymaganym do świadczenia usług, dane osobowe w postaci wizerunku przedstawionego na zamieszczonych zdjęciach przetwarzane są wyłącznie w celu przedstawienia dorobku artystycznego Administratora.

2.2. Podanie danych (adres email) przez Użytkownika w ramach korzystania z formularza kontaktowego, o którym mowa w pkt. 2.1. jest warunkiem koniecznym do otrzymania elektronicznych informacji przesłanych drogą mailową.

2.3. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników korzystających z formularza kontaktowego lub adresu e-mail (pkt. 2.1.), w związku ze świadczeniem usług są, na zasadzie powierzenia przetwarzania danych podmioty, w stosunku do których powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje także w celu umożliwienia obsługi usług, wystawienia faktury oraz realizacji umowy, na czas niezbędny do realizacji tego celu, w tym w szczególności: biura księgowe, systemy obsługi płatności, firmy hostingowe, firmy obsługujące oprogramowanie księgowe.

2.4. Odbiorcą danych wszystkich Użytkowców, którzy podali swoje dane osobowe w ramach korzystania z formularza kontaktowego lub korzystających z adresu e-mail, o których mowa w pkt. 2.1. są, na zasadzie powierzenia przetwarzania danych, operatorzy systemów mailingowych, wykorzystywanych przez Administratora do celu wysyłki wiadomości mailowych jedynie w zakresie i w celu o których mowa w pkt. 2.1., 2.2., 2.3.

2.5. Dane osobowe Użytkowników przechowywane będą do momentu skorzystania przez Użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych (patrz pkt 3.) lub odwołania przez użytkownika zgody na ich przetwarzanie.

3. Prawa Użytkowników Strony, związane z przetwarzaniem ich danych osobowych:

3.1. Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

a. celu przetwarzania;
b. kategorii odnośnych danych osobowych;
c. informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
d. w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu;
e. informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
f. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
g. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

3.2. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności (?Prawo do Zapomnienia):

a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
d. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

3.3. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a. Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych ? na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. Użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania ? do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

3.4. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:

a. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz
b. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

3.5. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ? Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3.6. W przypadku, w którym Państwa Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) mogą Państwo w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę. Cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3.7. Kontakt użytkownika z Administratorem, w tym skorzystanie z przysługujących użytkownikowi uprawnień, następuje za pomocą następujących kanałów komunikacji:

e-mail: piotr_morawski(małpa)op.pl
adres pocztowy: Piotr Morawski, ul.M.Dabrowskiej 25\6, 39-400 Tarnobrzeg

4. Informacja o plikach Cookies:

4.1. Strona korzysta z cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze Użytkownika przeglądającego zawartość Strony i korzystającego w jego ramach z oferowanych usług.

4.2. Podmiotami zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki cookies jest Administrator oraz:

a. Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://policies.google.com/privacy;
b. Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone, Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://www.facebook.com/policy.php;

4.3. Podmioty wymienione w pkt. 4.2.a. oraz 4.2.b. są administratorem danych osobowych zawartych w plikach cookies w rozumieniu RODO.

4.4. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

4.5. Informacje zawarte w przechowywanych w urządzeniach Użytkowników plikach cookies, są wykorzystywane w następujących celach:

a. statystycznych mających obrazować sposób korzystania ze Strony przez Użytkowników, dostosowania i optymalizacji Strony do potrzeb Użytkowników oraz innych osób korzystających ze Strony, tworzenia statystyk oglądalności,
b. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Strony,
c. dane zachowane w plikach cookies służących do celów, o których mowa w pkt. 4.2.a. oraz 4.2.b. przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora opartego na art. 172 ust. 3 pkt 2) Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku.

4.6. Na stronie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zakończeniu korzystania ze Strony i zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze Strony przez określony czas lub do momentu ich usunięcia.

4.7. Dane pochodzące z plików cookie, będą przechowywane w zależności od rodzaju plików: na czas korzystania z Serwisu (pliki sesyjne), do momentu skorzystania przez Użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych (patrz pkt 4), lub odwołania przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie.

4.8. Zapisy pkt. 4 stosuje się odpowiednio do danych osobowych zawartych w plikach cookie.

4.9. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).